شروع کنید
پیام‌های تبریکِ #روز_جوان مسئولین و برخی دوستان از جنسِ همان ژست‌های مضحک حمایت از جوانان در ایام #انتخابات است!