شروع کنید
این تغییر را حس نمی‌کنید؟!
آیا این روزها، کمی دلواپس‌تر از روزهای معمولی نیستید؟
این‌ها برای آن تغییر هستند.
شما واقعیت را تغییر دادید!💫