شروع کنید
خرمشهرها در پیش است.
روز شمار فتح الفتوح...
#دیمونا