شروع کنید
از سر شب تا خود صبح
خواب به چشم خونبارم نمی‌آید
خیالت #نمکی است
#کروناک