شروع کنید
برای شادی گاهی بدون بهانه و ناشناس عشق بده، تضمین میدم تا آخر هفته شاد میشی. یادت باشه هرگز نشمری که به کی کجا و چجوری عشق دادی. ای قانونشه!
#دلنویس