شروع کنید
پرسید : از نشانه های خوشبختی؟
گفتم : آغوش اضطراری، که هر وقت خواستی محیا باشد.
#دلنویس