شروع کنید
میتی که روی تخت مرده‌شورخانه چشم باز میکند را برمیگردانند بیمارستان نه توی گور!
آنکه دیده و کاری نکرده اما با ذوق تعریف میکند را هم میفرستند تیمارستان نه تلویزیون!