شروع کنید
همیشه آنچه‌ که درباره من میدانی باور کن. نه آنچه که پشت سر من شنیده‌ای!
من همانم که دیده‌ای نه آنکه شنیده‌ای.

#چارلی_چاپلین