شروع کنید
به امید روزی که هیچ فیلتری وجود نداشته باشه و استارتاپ های ایرانی با رقابت سالم حتی جایگاه جهانی رو به دست بگیرن