شروع کنید
#کولبر
#سوخت_بر
ملت ایران به چه روزی افتاده اند!
این نتیجه سیاست های غلط کیست؟
کاش بجای منافع گروهی خود کمی به فکر این مردم بودیم #ملت_تنها