شروع کنید
تو بیوش نوشته:
«بشوی اوراق اگر همدرس مایی»
فک کنم تست کروناش مثبت شده
#کروناک
از سر شب تا خود صبح
خواب به چشم خونبارم نمی‌آید
خیالت #نمکی است
#کروناک
باران که شدید شد،
بی‌ماسک‌ها هم چتر برداشتند!
#کروناک
بالاخره انتقام گرفتم
-برادرم ماسکت 😏
#کروناک
دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ
پس امشبم نمیاد 😢

#کروناک
(نوشته‌های کوتاه کرونا ناک)