شروع کنید
شاید تمام ما،تنها خیالی بودیم
خالی از بودن!کسی چه می داند؟

#حسین_شیخ