شروع کنید
معین‌شبان‌طرقبه:《آقایِ صادقی من همیشه بی پرده و بی تعارف حرف‌هایم را زده‌ام، ضعف در دستگاه تحتِ امر شما دیگر #موج نیست و تبدیل به #سونامی عظیم شده!!! 》

#رشتو
معین‌شبان‌طرقبه:《برخی‌ از افراد با #حمایت از زمین‌خوارها و عقب انداختن رسیدگی پرونده کمک‌های زیادی به قشر #زمین_خوار میکنند!!!》

#رشتو
معین‌شبان‌طرقبه:《فعالین #رسانه_ای هم بارها و بارها از ضعف در دستگاه قضایی خراسان‌رضوی گفته‌اند، ولی گوش هیچکس بدهکار نبوده و نیست!!!》

#رشتو
معین‌شبان‌طرقبه :《ماجرای زمین خواری در #شاندیز این روزها مثل یک داستان کوتاه دست به دست میشود!》

#رشتو