شروع کنید
طَرف توانایی نَدارد حُقوق بیش از ۱۰۰ نَفر پرسنلش را بدهد آن هم با گذشت ۱۲ روز از ماه! بَعد خودش را مُوفق ترین مدیر هم میداند!
محسن قدیمی باقرآباد: آقای مدیرکل در قبال تاخیر حقوق که باعث شَرمندگی پدری مقابل فرزندش هست مدیون هستید!
إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنوا