شروع کنید
طَرف توانایی نَدارد حُقوق بیش از ۱۰۰ نَفر پرسنلش را بدهد آن هم با گذشت ۱۲ روز از ماه! بَعد خودش را مُوفق ترین مدیر هم میداند!
إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنوا