شروع کنید
حریص به جهانی گرسنه است
قانع به نانی سیر...

#سعدی
در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی‌یابند:
برترین خردمندان و پست ترین بی‌خردان!

#ارنست‌_همینگوی
همیشه آنچه‌ که درباره من میدانی باور کن. نه آنچه که پشت سر من شنیده‌ای!
من همانم که دیده‌ای نه آنکه شنیده‌ای.

#چارلی_چاپلین