شروع کنید
اِمروز بعد اَز چند ماه متوالی، ریشهام رو زدم حس میکنم سرم یک چندکیلویی سبک تر شده? فکر نمیکردم اینقدر حالم با تغییر چهره بهتر بشه!

البته هر لحظه احتمال کرونا گرفتن از آرایشگر رو برای خودم متصورم?