شروع کنید
دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ دَنگ
پس امشبم نمیاد 😢

#کروناک
(نوشته‌های کوتاه کرونا ناک)