شروع کنید
همیشه که شاخه نبات نیست!
گاهی میشه آب نبات...
مهم ابعاد و جنس و مزه اش نیست؛
مهم تاثیرشه.
اینکه آخرش دلتو گرم میکنه و حالتو خوب.
#دلنویس #شاخه_نبات #آب_نبات