شروع کنید
دل بند که داشته باشی،
اوضاع متفاوت است،
آرامت میکند؛
عاشقت میکند؛
شبها بیخوابت میکند؛
بند دلت میشود برای هر سختی و مشقتی!
دل، بند اوست؛ آهوی هوایت رام.
ٍ#دلنویس