شروع کنید
برای مهندسا، کلاسیوم کلی آموزش حرفه‌ای و تخصصی در مورد نرم‌افزار مهم آباکوس داره:
https://classiom.com/?s=Abaqus