شروع کنید
بهتره برای ساخت فرهنگ در کشور ، از خودمون شروع بکنیم 💐😉
#فرهنگ #ایران
#حسین_شیخ_پاشا