شروع کنید
در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی‌یابند:
برترین خردمندان و پست ترین بی‌خردان!

#ارنست‌_همینگوی