شروع کنید
پیام‌های تبریکِ #روز_جوان مسئولین و برخی دوستان از جنسِ همان ژست‌های مضحک حمایت از جوانان در ایام #انتخابات است!
اَولین پونیشِ خودم رو هم منتشر کردم؛ بماند به یادگار!!!

#پونیش #شبکه_اجتماعی #یادگاری